กายภาพบำบัดกับคนไทย

pt-2

 

กายภาพบำบัด(Physical therapy) คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วสำหรับคนไทยในปัจจุบันนี้ เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันอันเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดการใช้ร่างกายอย่างผิดวิธี เป็นผลทำให้ร่างกายมีความเสื่อมถอยเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น และหลักฐานพบว่า การเกิดกล้ามเนื้อเสื่อมสภาพในคนไทยมีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการงานของคนไทยมีลักษณะนั่งอยู่กับที่ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานหนักในบางส่วน จนทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ รวมทั้งสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2552 โดยมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 ล้านคน หรือคิดเป็น 2 เท่าของจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบัน จากสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)  ถือเป็นวิชาชีพด้านหนึ่งของวิทยาสตร์สุขภาพ โดยเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่เกิดจากสาเหตุต่างๆในแต่ละช่วงอายุ โดยจะมีวิธีการทำกายภาพบำบัด รวมถึงอุปกรณ์กายภาพบำบัดและเครื่องมือกายภาพบำบัด ที่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์รอบรับภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด (Physical Therapy) โดยที่นักกายภาพบำบัดจะอาศัยข้อมูลต่างๆของผู้ป่วย เพื่อสามารถหาวิธีการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยโดยสังเกตจาก ประวัติการรักษาและ ข้อมูลการตรวจสภาพร่างกาย เพื่อมาประกอบการรักษา โดยในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดนั้น ค่อนข้างกว้าง จึงสามารถแบ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางสาขาของกายภาพบำบัดมีอยู่ด้วยกัน 6 สาขา ดังต่อไปนี้

 

1. กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือเรียกว่า”ออร์โธปิดิกส์”

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก  ผู้ป่วยที่เกิดจากการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ป่วยกระดูกหักและหรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ มีการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

 

2. กายภาพบำบัดระบบประสาท

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท  เช่น  อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว  เช่น  สมองพิการแต่กำเนิด โรคพาร์กินสัน รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ

 

3.กายภาพบำบัดระบบทรวงอก

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับป่วยที่มีปัญหาในการหายใจหรือการทำงานของหัวใจ  เช่น  ผู้ป่วยโรคปอดที่มีเสมหะคั่งค้างหรือเกิดการติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

 

4. กายภาพบำบัดกีฬา

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

 

5. กายภาพบำบัดในเด็ก

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับการช่วยตรวจหาปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และใช้รูปแบบที่กว้างและหลากหลายในการรักษาความผิดปกติในประชากรเด็ก   ผู้ป่วยเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า สมองพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

 

6. กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

กายภาพบำบัดสาขานี้จะเกี่ยวกับโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุซึ่งมีหลากหลายสภาวะที่เกิดเมื่อคนก้าวเข้าสู่วัยชรา ได้แก่ โรคข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง โรคอัลไซเมอร์ การเปลี่ยนข้อสะโพก และข้อต่ออื่นๆ ภาวะการสูญเสียการทรงตัว เป็นต้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

 

เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีบทความเกี่ยวกับอุปกรณ์กายภาพบำบัด มาคุยต่อให้ทราบครับ ระหว่างนี้แวะเข้าชมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดของเราได้ที่เมนู สินค้าครับ

Leave a Reply